To właśnie biznes online staje się dominującą siłą, przyciągając przedsiębiorców z różnych branż i umożliwiając im osiąganie sukcesów również w sieci. Obserwujemy dynamiczny wzrost liczby nowopowstających biznesów internetowych. Jednak, aby zbudować solidne fundamenty pod własny biznes i uniknąć pułapek, ważne jest posiadanie jasnej strategii działania. To tutaj pojawia się biznesplan. Czym właściwie jest i jak napisać biznesplan dla biznesu online? Sprawdźmy.

Ten artykuł powstał z myślą o:

 • osobach, które dopiero zaczynają swoją przygodę z biznesem online i poszukują informacji i  wskazówek dotyczących tworzenia biznesplanu;
 • właścicielach małych firm, którzy zastanawiają się nad internetową odsłoną swojego biznesu.

Biznesplan. Co to jest?

Biznesplan to strategiczny dokument przedsiębiorstwa, który opisuje cele, strategie działania, strukturę organizacyjną, model biznesowy, analizę rynku, prognozy finansowe oraz inne kluczowe elementy związane z funkcjonowaniem firmy.

Biznesplan to szczegółowy plan, który pomaga przedsiębiorcy zdefiniować wizję swojego biznesu, zrozumieć otoczenie rynkowe, identyfikować cele i ścieżki rozwoju, a także zarządzać zasobami w celu osiągnięcia sukcesu.

Wyobraź sobie długą podróż samochodem, jaką planujesz z wielką starannością. Przed wyruszeniem w trasę skrupulatnie przygotowujesz pojazd, sprawdzając i dostosowując go do podróży. Sprawdzasz poziom paliwa, monitorujesz ciśnienie w oponach, kontrolujesz stan płynów. To wszystko po to, aby podróż była bezpieczna, sprawna i bardziej przewidywalna.

Co więcej, w momencie, gdy ruszasz w trasę, nie przestajesz planować. Uwzględniasz przystanki na tankowanie, miejsca do odpoczynku, a ponadto cała podróż podlega zmiennym warunkom drogowym. Podobnie dzieje się z biznesplanem – to nasza mapa w świecie przedsiębiorczości online. Biznesplan dostarcza nam planu działania na różnych etapach przedsięwzięcia.

Dzięki biznesplanowi, podobnie jak w przypadku planowanej podróży, możemy utrzymać stałą prędkość i elastycznie reagować na pojawiające się wyzwania. Biznesplan to nie tylko środek prowadzący do celu, ale także narzędzie umożliwiające kontrolę nad tą, podróżą, czyniąc ją bardziej płynną i przewidywalną w miarę osiągania kolejnych etapów. W ten sposób, podobnie jak w trasie, biznesplan pomaga nam nie tylko dotrzeć do celu, ale także czerpać maksimum z wędrowania po biznesowym świecie. Zatem po co mi i właściwie jak napisać biznesplan dla biznesu online?

Etapy prowadzenia biznesu online

Po co mi biznesplan?

Biznesplan jest niczym mapowanie terenu przed ekspedycją. Zawiera nie tylko zestaw danych liczbowych, ale również pomaga zobaczyć szerszy kontekst funkcjonowania firmy. Określa stałe koszty, szacuje ewentualne dodatkowe wydatki, a także nakreśla strategię rozwoju. Dzięki niemu masz szansę zobaczyć swoje przedsięwzięcie w pełnym spektrum, zidentyfikować potencjalne pułapki i stworzyć plan działania na wypadek trudności.

 • Wytyczasz cele

  Biznesplan to narzędzie, które umożliwia wyznaczenie jasnych i mierzalnych celów dla swojego biznesu online. Poprzez ich szczegółowe określenie, rysujesz mapę, ukazującą dokąd zmierzasz. Te cele nie tylko wyznaczają kierunek, ale także stają się wskaźnikiem postępu, który można monitorować i mierzyć.

 • Ustalasz plan działania

  Opracowując biznesplan, ustalasz plan działania oraz strategię operacyjną na różnych etapach rozwoju firmy. To nie tylko wyobrażenie o przyszłości, ale konkretny plan krok po kroku, jak osiągnąć założone cele.

 • Analizujesz otoczenie biznesowe

  Przygotowany plan pomaga w dokładnej analizie otoczenia biznesowego. Identyfikuje potencjalne ryzyko związane z prowadzeniem działalności online i wspomaga w opracowywaniu strategii zarządzania nim.

 • Planujesz i kontrolujesz finanse

  Biznesplan zawiera prognozy finansowe oraz budżet, które pomagają przewidzieć przyszłe dochody, koszty i zasoby. Prognozy stanowią szereg danych liczbowych umożliwiających ocenę, czy biznes online porusza się w kierunku założonych celów.

Jak napisać biznesplan?

Teraz, gdy rozumiemy, w jakim celu tworzymy biznesplan, nadszedł czas na konkretny krok w stronę realizacji. Jak napisać biznesplan dla biznesu online? Jednak biznesplan, dostosowany do specyfiki środowiska online, choć pozbawiony jednego sztywnego wzorca, opiera się na uniwersalnej strukturze. Ta struktura stanowi bazę, jaką modyfikujemy, aby lepiej odpowiadała konkretnym potrzebom i charakterystyce planowanego biznesu online. Zatem jak napisać biznesplan dla biznesu online? Sprawdźmy wybrane elementy.

Wybrane elementy biznesplanu

Charakterystyka działalności

Opis działalności to sekcja biznesplanu, która umożliwia przedstawienie przedsiębiorstwa w sposób kompleksowy, obejmujący informacje o oferowanym produkcie lub usłudze, cele, jak i wartości firmy.

 • informacje o produkcie lub usłudze

  Aby skutecznie zaplanować ścieżkę sukcesu swojego biznesu online, pierwszym istotnym krokiem jest dokładne zdefiniowanie obszaru, którym będziesz się zajmować. Tak więc warto zgłębić się w szczegóły i odpowiedzieć sobie na pytanie, co będzie stanowić rdzeń działalności firmy. Im bardziej wnikliwe i kompleksowe opisanie, tym lepiej. Szczegółowa analiza zakresu działalności umożliwia również pełniejsze zrozumienie potencjalnych wyzwań, korzyści i możliwości.

 • misja i wizja

  Określ jasno misję i wizję firmy. Misja to fundamentalny cel istnienia firmy, czyli to, co chcesz osiągnąć dla swoich klientów i społeczności. Wizja to długoterminowy obraz, jaki firma ma przed oczami, prezentujący, jak chce się rozwijać i jakim chce być podmiotem na rynku.

 • wartości firmy

  Wyróżnij kluczowe wartości, które leżą u podstaw działalności Twojego biznesu online. Mogą to być zasady etyczne, priorytety w danym obszarze działania, zaangażowanie społeczne czy ekologia. Wartości są fundamentem, na którym opiera się kultura organizacyjna.

 • plan rozwoju

  Na zakończenie sekcji opisu firmy, zarysuj krótki plan rozwoju. Wskaż, w jakim kierunku firma zamierza podążać w przyszłości i jakie cele stawia przed sobą na kolejne lata.

Analiza otoczenia biznesowego

Analiza otoczenia biznesowego to element biznesplanu, umożliwiający przedsiębiorcy pełne zrozumienie czynników zewnętrznych, wpływających na działalność firmy.

 • rynek

  Przeprowadź szczegółową analizę rynku, na jakim firma działa lub planuje działać. Zidentyfikuj konkurencję, trendy rynkowe, rozmiar rynku i oczekiwania klientów.
ObszarZadania
KONKURENCJA– zidentyfikuj głównych konkurentów na rynku;
– oceń ich mocne i słabe strony, strategie marketingowe, a także udział w rynku;
– sprawdź, jakie produkty lub usługi oferują, oraz jaką mają przewagę konkurencyjną.
TRENDY RYNKOWE– przeprowadź analizę trendów wpływających na branżę;
– zidentyfikuj zmiany w preferencjach klientów, technologii i trendach społecznych;
– określ, jakie mogą mieć konsekwencje dla Twojej firmy w dłuższej perspektywie czasowej.
ROZMIAR RYNKU– oszacuj obecny i przyszły rozmiar rynku, w tym prognozy wzrostu.
OCZEKIWANIA KLIENTÓW– przeprowadź badania wśród grupy docelowej;
– określ, jak firma może dostosować swoje produkty lub usługi do tych oczekiwań.
Wybrane elementy rynku
 • otoczenie

  Analiza makrootoczenia obejmuje czynniki zewnętrzne wpływające na przedsiębiorstwo. Uwzględnia czynniki społeczno-demograficzne, technologiczne, ekonomiczne, polityczne i ekologiczne, które mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie firmy.
ObszarCzynniki
Czynniki ekonomiczneBadanie sytuacji gospodarczej, inflacji, kursów walutowych, a także trendów konsumenckich.
Czynniki polityczneOcena wpływu czynników politycznych, takich jak stabilność polityczna, prawo pracy, polityka podatkowa.
Czynniki społeczneAnaliza zmian demograficznych, postaw społecznych, kultur lokalnych i globalnych trendów społecznych.
Czynniki technologiczneOcena wpływu postępu technologicznego na branżę i firmy. Analiza innowacji, dostępności technologii, a także badań i rozwoju.
Wybrane elementy otoczenia

Strategia marketingowa

Strategia marketingowa to inaczej plan działania firmy w obszarze promocji, pozyskiwania klientów i budowania marki. Z jednej strony skupia się na osiąganiu zdefiniowanych celów marketingowych, z drugiej zaś także na zwiększaniu świadomości marki i zadowolenia klientów.

 • cel marketingowy
  Określ jasno zdefiniowany cel marketingowy, który wspiera ogólne cele firmy. Może być nim na przykład zwiększenie świadomości marki, zwiększenie sprzedaży, pozyskanie nowych klientów, czy też utrzymanie lojalności obecnych.

 • grupa docelowa
  Precyzyjnie zdefiniuj grupę docelową (target) – do kogo chcesz dotrzeć ze swoimi produktami lub usługami.

 • propozycja wartości
  Wyróżnij unikalną propozycję wartości, czyli to, co sprawia, że oferta Twojej działalności online będzie atrakcyjna dla klientów. Określ, w jaki sposób będziesz spełniać potrzeby klientów lepiej niż konkurencja.

 • marketing mix

  Marketing Mix, znany również jako „4P”, to zestaw fundamentalnych elementów, które przedsiębiorstwo wykorzystuje do skutecznego zarządzania i promowania swojego produktu lub usługi na rynku.

  cena – określ politykę cenową, uwzględniając elastyczność cenową, promocje i strategie rabatowe,

  produkt – opisz szczegółowo produkty lub usługi oferowane przez Twoją firmę, podkreślając unikalne cechy,

  miejsce (dystrybucja) – określ, w jaki sposób produkty będą dystrybuowane, czy tylko online, czy też w tradycyjnych punktach sprzedaży,

  promocja – przedstaw plany dotyczące promocji, reklamy, public relations, czy marketingu treści (content marketingu).

 • kampania marketingowa
  Określ planowane kampanie marketingowe na różne platformy i kanały. Ustal także budżet, harmonogram działań i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI).

Analiza i plan finansowy

Biznesplan dla biznesu online to nie tylko wizja i strategia, ale także precyzyjna analiza finansowa, która kształtuje fundamenty sukcesu. Dlatego też analiza i plan finansowy stanowią rdzeń dokumentu biznesplanu, dostarczając kluczowych danych potrzebnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności.

Analiza i plan finansowy obejmują szereg kluczowych elementów:

 1. Przychody i koszty
  Przygotuj dokładną prognozę przychodów i kosztów, zarówno stałych, jak i zmiennych.

 2. Finansowanie
  Określ, skąd pozyskasz kapitał na start, oraz jak będziesz planować zarządzanie swoimi zasobami finansowymi.

 3. Przepływ gotówkowy
  Zdefiniuj prognozę przepływów gotówkowych, która pozwala uniknąć potencjalnych trudności związanych z brakiem płynności finansowej.

 4. Prognoza zysków i strat
  Oszacuj roczną prognozę zysków i strat, która rzuci światło na perspektywy rozwoju firmy.

 5. Analiza wskaźników finansowych
  Określ wskaźniki rentowności, płynności, zadłużenia – kluczowe parametry oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

 6. Elastyczność planu finansowego
  Przygotuj się na różne scenariusze, uwzględniające zmienne ekonomiczne i zmieniające się warunki rynkowe.

Jak napisać biznesplan dla biznesu online? Dynamiczny wzrost nowych biznesów online podkreśla potrzebę posiadania jasnej strategii działania, a biznesplan staje się niezbędnym narzędziem dla tych, którzy chcą zbudować trwałe fundamenty pod swoje przedsięwzięcie internetowe. To narzędzie, które pomaga zrozumieć biznes, świadomie kierować jego rozwojem i sprawnie poruszać się po dynamicznym świecie internetowej przedsiębiorczości. Dlatego też zainwestowany czas i wysiłek w stworzenie solidnego biznesplanu stają się inwestycją w pewną, elastyczną i udaną podróż po meandrach przedsiębiorczości.

>
Katarzyna Węgiel
Pasjonatka i praktyk działań inbound marketing. Prywatnie miłośniczka bliższych i dalszych wycieczek rowerowych.

Jedna odpowiedź do "Jak napisać biznesplan dla biznesu online?"

 1. Rafal pisze:

  Może nie mam wielkiego doświadczenia (założyłem 2 firmy, z czego jedna była porażką), ale kilka razy pisałem biznesplany. Wiele moich biznesplanów skupiało się na optymistycznych scenariuszach (może jestem zbyt dużym optymistą). Ważne jest również uwzględnienie potencjalnych ryzyk i opracowanie planów na wypadek trudności. To obejmuje analizę rynku, konkurencji, i potencjalnych przeszkód. Generalnie dobry artykuł, ale chciałem dodać od siebie 2 grosze:)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

Polecane dla Ciebie

Szukasz dalej?