1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin promocji „Domena .PL za 0 zł 2018” (zwanej dalej Promocją) określa zakres, warunki oraz zasady korzystania przez Uczestników z promocyjnej oferty Organizatora w zakresie świadczonej przez niego usługi rejestracji nazw domen internetowych i ich obsługi w rejestrach domen polskich „.PL”, (zwanej dalej jako „Usługa”).
 2. Podstawę akcji promocyjnej stanowi niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), a w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się Regulamin usług (zwany dalej: „Regulaminem ogólnym”), dostępny na stronie: https://cyberfolks.pl/regulamin/, a także Regulamin nazw domeny .pl (zwany dalej: „Regulaminem szczegółowym”) dostępny pod adresem: https://www.dns.pl/regulamin_nazw_domeny_pl
 3. Organizatorem akcji promocyjnej świadczonej w oparciu o Regulamin jest H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, Kapitał zakł./wpł.: 210.000,00 zł.
 4. Strona www, na której można skorzystać z promocji jest dostępna pod adresem: https://www.linuxpl.com/

2. Uczestnicy akcji promocyjne

 1. Stroną umowy zawieranej w oparciu o Regulamin może być każda osoba lub podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych w zakresie koniecznym do zawarcia umowy (zwany w Regulaminie: „Uczestnikiem”), do której zastosowanie ma Regulamin.

3. Czas trwania promocji

 1. Promocja, do której stosuje się Regulamin, trwa od dnia 27.08.2018 do odwołania, przy czym odwołanie następuje poprzez usunięcie informacji o promocji ze strony internetowej Organizatora i wyłączeniu możliwości procesowania zamówienia tak, żeby obejmowało ono korzyść promocyjną.

4. Korzyść promocyjna

 1. W ramach Promocji Uczestnik może złożyć zamówienie na rejestrację jednej domeny krajowej .pl, funkcjonalnej (np. .com.pl) lub regionalnej (np. .kalisz.pl) – ze zbioru dostępnych, wolnych domen NASK, na pierwszy rok, w cenie 0 zł netto / 0 zł brutto.
 2. Umowa w ramach Promocji zawierana jest na czas określony jednego roku. Promocja nie ma zastosowania do zamówień, w których Uczestnik wskazał czas trwania umowy przekraczający okres jednego roku.
 3. Promocja co do zasady nie łączy się z innymi promocjami Organizatora, natomiast Organizator może w warunkach szczegółowych innych promocji dopuścić możliwość łączenia, w szczególności poprzez umożliwienie złożenia takiego zamówienia poprzez swoją stronę www, gdzie na jednym zamówieniu będą też zawarte usługi dostępne w innych promocjach.
 4. Uczestnik ma prawo, ale nie obowiązek, odnowić domenę nabytą w Promocji na kolejny okres rozliczeniowy.
 5. Odnowienie w odniesieniu do domeny internetowej zarejestrowanej w ramach Promocji w okresie rozliczeniowym, następującym po pierwszym roku korzystania z Usługi, będzie odbywać się na standardowych warunkach odnawiania usług, wg cennika obowiązującego w chwili odnawiania domeny.
 6. Rezygnacja z odnowienia Usługi oznacza zgodę Uczestnika na wygaśnięcie i wykasowanie zamówionej przez Uczestnika domeny z rejestru domen.
 7. Transfer domeny w odniesieniu do domeny zarejestrowanej w Promocji do innego usługodawcy, przed odnowieniem na kolejny okres rozliczeniowy, następujący bezpośrednio po pierwszym roku korzystania z domeny, zobowiązuje Uczestnika do wpłaty na konto Organizatora promocji różnicy pomiędzy ceną standardową określoną w cenniku jako cena odnowienia za jeden rok i ceną, po której została zarejestrowana domena promocyjna.
 8. Realizacja zamówienia, w którym Uczestnik obok usług oferowanych w ramach Promocji złożył zlecenie realizacji innych odpłatnych Usług z bieżącej oferty handlowej Organizatora, odbędzie się po uregulowaniu należności za tak złożone zamówienie, za zachowaniem zasady, że zamówiona w promocji domena pozostaje bezpłatna przez pierwszy rok.

5. Wykluczenia

 1. Z promocji można skorzystać tylko jeden raz.
 2. Z promocji można skorzystać wyłącznie poprzez stronę www Organizatora i dostępną na niej wyszukiwarkę domen.
 3. Po dodaniu jednej promocyjnej domeny do koszyka – kolejne domeny z wyszukiwarki domen będą dodawane w cenie regularnej. Po usunięciu z koszyka domeny dodanej za 0 zł w ramach Promocji można ponownie dodać inną domenę spełniającą kryteria promocji.
 4. W razie zaznaczenia większej liczby domen w wyszukiwarce, pierwsza zaznaczona domena na liście wyników wyszukiwania będzie objęta promocją. Będzie to uwidocznione w widoku koszyka.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia na warunkach promocyjnych w razie wykrycia, że Uczestnik skorzystał z promocji wcześniej. W takim wypadku Organizator zaproponuje rejestrację domeny w cenie regularnej i przedstawi proformę na cenę regularną.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień złożonych przez użytkownika, wobec którego poweźmie uzasadnione podejrzenie, że wykonuje działania w celu ominięcia limitu domen dostępnych na Uczestnika.
Artur Pajkert z kubkiem cyber_Folks
>
Artur Pajkert
Od 18 lat dzieli się wiedzą i poradami w sprawach e-marketingu i hostingu, jako menedżer, autor publikacji, prelegent, bloger, wykładowca akademicki.

Polecane dla Ciebie

Szukasz dalej?