Instalacja Composera

Artykuł dla panelu:
DirectAdmindirect_Admin
ServerPanelserver_Panel

Na usłudze współdzielonej możliwe jest skorzystanie z Composera oraz Laravel. Aby móc skorzystać z tej funkcjonalności należy:
1. Utworzyć plik *.sh np. skrypt.sh
2. Wkleić do niego poniższy kod:

#!/bin/sh
# UPDATE PATH + PHP 7.4
sed -i 's|PATH=.*|PATH=$HOME/.local/bin:$HOME/bin:$HOME/.config/composer/vendor/bin:$PATH|g' ~/.bash_profile
mkdir -p ~/bin
if [[ -f /opt/alt/php74/usr/bin/php ]]; then
  ln -sf /opt/alt/php74/usr/bin/php ~/bin/php
else
  ln -sf /usr/local/php74/bin/php ~/bin/php
fi
source ~/.bash_profile

# COMPOSER https://getcomposer.org/doc/faqs/how-to-install-composer-programmatically.md
EXPECTED_CHECKSUM="$(wget -q -O - https://composer.github.io/installer.sig)"
php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
ACTUAL_CHECKSUM="$(php -r "echo hash_file('sha384', 'composer-setup.php');")"

if [ "$EXPECTED_CHECKSUM" != "$ACTUAL_CHECKSUM" ]
then
  >&2 echo 'ERROR: Invalid installer checksum'
  rm composer-setup.php
  exit 1
fi
php composer-setup.php --install-dir ~/bin --filename composer --quietrm composer-setup.php

Uwaga! Kod z 3 i 4 linii to jedna linia w skrypcie, należy zwrócić uwagę czy została poprawnie skopiowana do pliku!

3. Zapisujemy plik.
4. Wprowadzamy komendę chmod +x skrypt.sh
5. Odpalamy nasz skrypt komendą ./skrypt.sh (UWAGA! Skrypt nie zwróci żadnego wyniku)
6. Po instalacji należy wylogować się z SSH i zalogować ponownie.
7. Instalację Laravela wykonujemy poleceniem composer global require laravel/installer
8. Wersję Composera sprawdzamy poleceniem composer -v, a wersję Laravela poleceniem laravel -v

Composer jest narzędziem, którego głównym zadaniem jest zarządzanie bibliotekami w aplikacji opartej o język PHP.
Composer jest dostępny po samodzielnej instalacji, co pozwala na dowolne zarządzanie aplikacjami i wersjami PHP.

Instalacja

By rozpocząć z composerem swoją pracę, pierw musimy composer pobrać.
Tym celem możemy wykonać komendę:
wget -O /composer.phar https://getcomposer.org/download/latest-stable/composer.phar

Teraz możemy wejść do katalogu aplikacji i wykonać np.: komendę instalacji z composer.json:

php8.0 /composer.phar install

Jak widać na powyższej komendzie, pierw podajemy wersję PHP, jaką chcemy wykorzystać, np.: php8.0 dla wersji 8.0, czy php7.4 dla wersji 7.4 interpretera PHP.
Kolejną częścią jest /composer.phar, który jest podaną ścieżką do pliku. Plik możemy umieścić w dowolnym katalogu, więc ścieżka musi odpowiednio kierować do pliku.
Composer.phar jest zwykłym skryptem PHP, więc wywołujemy go tak samo jak inne pliki .php

Aktualizacja

Composer jak każde oprogramowanie się zmienia i z czasem będzie wymagać aktualizacji. Dobrą praktyką jest również samodzielna aktualizacja w regularnych odstępach czasu.
Celem aktualizacji możemy wykonać ponownie komendę do instalacji:
wget -O /composer.phar https://getcomposer.org/download/latest-stable/composer.phar

W ten sposób nadpiszemy oryginalny plik i będzie zaktualizowany.

Łukasz Bielawski
>
Łukasz Bielawski
Zawsze chętny do pomocy. Od 10 lat zajmuje się marketingiem internetowym, z naciskiem na działania seo oraz kampanie w ekosystemie Google Ads. Prywatnie pasjonat motoryzacji.