Dane osobowe

Informacja o przetwarzaniu danych w procesie rekrutacji i selekcji – dla kandydatów ubiegających się o pracę w naszej firmie.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, kontakt e-mail pod adresem: rekrutacja@cyberfolks.pl.

2. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Dariusz Sikorski, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, kontakt e-mail pod adresem: iod@cyberfolks.pl

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:

a) przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wskazane w ogłoszeniu stanowisko, w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy na podstawie podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), natomiast inne dane, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

b) wprowadzenia danych osobowych do bazy Administratora i ich przetwarzania na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych w oparciu zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, o ile taka zgoda została udzielona,

4. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych np. centra danych, platformy komunikacji elektronicznej oraz innym odbiorcom danych np. poczcie, kurierom, kancelariom prawnym.

5. Pana/Pani dane osobowe:

wskazane w pkt 3 a) powyżej będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu, w zakresie, w jakim przetwarzane są one na podstawie zgody,

wskazane w pkt 3 b) powyżej będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy, albo do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu.

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy Administratora, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a) powyżej w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania, a ich niepodanie uniemożliwi należyte przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a) w zakresie niewymienionym w art. art. 221 Kodeksu pracy oraz danych osobowych, o których mowa w pkt 2 b) powyżej jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym ani warunkiem zawarcia umowy.

11. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w części automatycznie w systemie informatycznym, jednak w stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.